Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Normativa Xeral

 • Versión consolidada do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.
 • Acordo Interinstitucional de 2 de decembro de 2013 entre o Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión sobre disciplina orzamentaria, cooperación en materia orzamentaria e boa xestión financeira (2013/C 373/01).(pdf)
 • Regulamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 do Consello de 2 de decembro de 2013 polo que se establece o Marco Financeiro Plurianual para o período 2014-2020.(pdf)
 • Regulamento (UE, EURATOM) N º 966/2012 do Parlamento Europeo e do Consello de 25 de outubro de 2012 sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión e polo que se derroga o Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 do Consello, modificado por Regulamento (UE, Euratom) nº 547/2014 do Parlamento Europeo e do Consello de 15 de maio de 2014.(pdf)
 • Regulamento Delegado (UE) Nº 1268/2012 da Comisión de 29 de outubro de 2012 sobre as normas de desenvolvemento do Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión.
 • Decisión do Consello de 26 de maio de 2014 sobre o sistema de recursos propios da Unión Europea (2014/335/UE, Euratom).
 • Regulamento (UE, EURATOM) Nº 608_2014 do Consello de 26 de maio de 2014 polo que se establecen medidas de execución do sistema de recursos propios da Unión Europea.
 • Regulamento (UE, EURATOM) Nª 609/2014 do Consello de 26 de maio de 2014 sobre os métodos e o procedemento de posta a disposición dos recursos propios tradicionais e baseados no IVE e no RNB e sobre as medidas para facer fronte ás necesidades de tesouraría.
 • Regulamento (UE, EURATOM) 2016/804 do Consello de 17 de maio de 2016 que modifica o Regulamento (UE,EURATOM) nº 609/2014 sobre sobre os métodos e o procedemento de posta a disposición dos recursos propios tradicionais e baseados no IVE e no RNB e sobre as medidas para facer fronte ás necesidades de tesouraría
 • Regulamento (UE) 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 21 de maio de 2013 relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea.
 • Regulamento 1563/89 Regulamento (CEE, EURATOM) N° 1553/89 do Consello de 29 de maio de 1989 relativo ao réxime uniforme definitivo de recadación dos recursos propios procedentes do imposto sobre o valor engadido.
 • Regulamento (CE, EURATOM) Nº 1026/1999 do Consello de 10 de maio de 1999 polo que se determinan os poderes e obrigacións dos axentes acreditados pola Comisión para o exercicio dos controis dos recursos propios das Comunidades.
 • Acordo de Asociación entre os Estados membros de África, do Caribe e do Pacífico, por unha banda, e os seus Estados membros, por outra asinado en Cotonú o 23 de xuño de 2000.
 • Acordo Interno entre os Representantes dos Gobernos dos Estados membros da Unión Europea, reunidos no seo do Consello, relativo ao financiamento da axuda da Unión Europea concedida con cargo ao Marco Financeiro Plurianual para o período 2014-2020 de conformidade co Acordo de Asociación ACP-UE e á asignación de axuda financeira aos países e territorios de ultramar aos que se aplica a parte cuarta do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.
 • Regulamento (UE) 2015/323 do Consello de 2 de marzo de 2015 polo que se aproba o Regulamento Financeiro aplicable ao 11º Fondo Europeo de Desenvolvemento.
 • Regulamento (UE) 2016/888 do Consello de 6 de xuño de 2016, polo que se modifica o Regulamento aplicable ao 11º Fondo Europeo de Desenvolvemento, no que se refire ao pago de tramos.
 • Regulamento (UE) 2015/322 do Consello de 2 de marzo de 2015 sobre a aplicación do 11º Fondo Europeo de Desenvolvemento.