Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Programas operativos rexionais

Os programas operativos son os documentos de programación aprobados pola Comisión Europea para desenvolver e concretar unha estratexia de desenvolvemento e cofinanciar cos Fondos Europeos, integrados por un conxunto coherente de eixos prioritarios compostos por medidas plurianuais. Neste período de programación son monofondo. Só existe un Programa Operativo Plurifondo, o correspondente ao Fondo de Cohesión-FEDER. Un programa operativo rexional é un programa operativo a aplicar nunha rexión determinada, cuxo financiamento corre a cargo dun único Fondo, coa excepción xa contemplada. Existen tamén programas operativos plurirrexionais ou sectoriais referidos ao conxunto de todas as rexións Españolas ou a todas as Converxencia, Phasing-out e Phasing-in.