Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Outras actuacións de comunicación da autoridade de xestión

A Dirección Xeral de Fondos Comunitarios, ademais da actividade anual relevante que debe levar a cabo como Autoridade de Xestión e que se presenta noutro apartado desta WEB, actuando así mesmo como Autoridade de Xestión de todos os Programas Operativos do Reino de España, pero tamén como responsable directa, xunto cos Organismos da Administración Xeral do Estado que xestionan fondos a través deles, dos Plans de Comunicación dos Programas Operativos Plurirrexionais do FEDER e do Programa Operativo de Cohesión-FEDER, leva a cabo outras actuacións de comunicación. Estas preséntanse a continuación.