Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
  • Inicio
  • > Subdirección Xeral de Relacións Orzamentarias coa Unión Europea

Subdirección Xeral de Relacións Orzamentarias coa Unión Europea

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Subdirectora Xeral Esperanza *Samblás Quintana

Dirección

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 53 10/11

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

  • A definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea.
  • A análise, seguimento e avaliación dos fluxos financeiros coa Unión Europea, incluída a elaboración e cifrado dos programas orzamentarios afectados, a elaboración das propostas de pago á Unión Europea dos recursos propios do orzamento da Unión así como doutros conceptos que legalmente poida esixir a Unión Europea, a ligazón coa Unión Europea para asuntos orzamentarios e a participación nos comités e grupos de traballo vinculados ao orzamento europeo.
  • A proposta de pagos, procedentes da Unión Europea, nos casos que lle sexan designados.
  • A xestión e o seguimento da achega española ao Fondo Europeo de Desenvolvemento, así como a participación nos comités e grupos de traballo do mesmo.
  • A distribución do Fondo de Compensación Interterritorial entre as Comunidades Autónomas e cidades con Estatuto de Autonomía; a programación do devandito Fondo e o seguimento da mesma; a realización de informes e propostas lexislativas relacionadas co devandito Fondo, así como as funcións previstas para o Comité de Investimentos Públicos na Lei Reguladora do Fondo.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

  • A determinación anual da base de recursos propios procedentes do Imposto sobre o Valor Engadido, a efectos da achega española aos recursos propios da Unión Europea.

E nos parágrafos:

  • A realización de análise e estudos económicos no ámbito dos Fondos europeos..
  • As que segundo os distintos Regulamentos Comunitarios correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.

En materia de comunicación.