Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
  • Inicio
  • > Subdirección General de Inspección y Control

Subdirección General de Inspección y Control

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Subdirector Xeral Blas Javier López Carrión

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 49 35

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

  • A realización das verificacións e a proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control de cada programa operativo do FEDER, do Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen. La coordinació general del sistema de control i la formulació de les directrius que contribueixin al seu manteniment, inclosos els programes de Cooperació Territorial Europea quan escaigui.
  • O exercicio das actuacións de inspección e comprobación que corresponden á Administración Xeral do Estado en relación cos incentivos económicos rexionais, así como a tramitación dos expedientes de incumprimento e sancionadores e a proposta de adopción das resolucións que lles poñan fin, sen prexuízo das que correspondan á Intervención Xeral da Administración do Estado en materia de control de recursos públicos.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

  • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
  • O desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de *subvencionabilidad dos gastos.
  • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
  • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER e outros fondos que se lle asignen.
  • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.