Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección Xeneral de Cooperación Territorial Europea

Subdirección Xeneral de Cooperación Territorial Europea

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Subdirectora General María del Carmen Hernández Martin

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 00 68

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos relativas aos programas operativos de Cooperación Territorial Europea, do Fondo de Solidariedade, do Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo e doutros fondos asignados:

 • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan á Autoridade de Xestión ou autoridade *asimilable dos programas operativos financiados polo FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen como o Fondo de Solidariedade, ou o Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo, principalmente.
 • A selección das operacións para o financiamento con fondos europeos e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais, dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu cofinanciamento.
 • O desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de *subvencionabilidad dos gastos.
 • A designación de organismos intermedios dos programas operativos e a definición dos termos dos acordos relativos aos organismos intermedios xestores dos fondos da súa competencia.
 • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á xestión e seguimento das actuacións realizadas co FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER e outros fondos que se lle asignen.
 • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.

É a Autoridade de Xestión dos programas de Cooperación Territorial Europea financiados polo FEDER e doutros programas de natureza similar cando así fose designada previamente ou unha vez fose avaliado, no caso en que así se estableza na regulamentación europea, o cumprimento dos requisitos necesarios para ese efecto.

Así mesmo, as funcións que figuran nos parágrafos:

 • A definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea.
 • A distribución do Fondo de Compensación Interterritorial entre as Comunidades Autónomas e cidades con Estatuto de Autonomía; a programación do devandito Fondo e o seguimento da mesma; a realización de informes e propostas lexislativas relacionadas co devandito Fondo, así como as funcións previstas para o Comité de Investimentos Públicos na Lei Reguladora do Fondo.
 • A negociación, elaboración, avaliación e revisión, en coordinación coas distintas Administracións, fondos e outro instrumento da Unión Europea, dos Acordos, Estratexias ou Marcos, que serven para a preparación dos programas operativos cofinanciados cos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos; así como a negociación, elaboración, avaliación e revisión dos programas operativos cofinanciados co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e outros fondos que se lle asignen.
Cando sexan da súa competencia no marco dos programas de Cooperación Territorial Europea.