Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
  • Inicio
  • > Subdirección Xeral de Certificación e Pagos

Subdirección Xeral de Certificación e Pagos

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Subdirector Xeral  Jerónimo Rios Boeta

Direccións

Pase de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 76 94

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

  • As relacionadas coa certificación e os pagos, no referente ao FEDER, Fondo de Cohesión, Fondo de Solidariedade, Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo e calquera outro Fondo ou Instrumento que se lle asigne, as que segundo os distintos Regulamentos europeos e para os distintos períodos de Programación correspondan á Autoridade de Certificación dos programas operativos cofinanciados polos devanditos fondos; incluirá principalmente, a elaboración e remisión das declaracións de gastos, solicitudes de pagos, estados e contas de gastos e a tramitación das propostas de pago aos beneficiarios das actuacións cofinanciadas polos mencionados fondos. Igualmente incluirá aqueles abonos de fondos a destinatarios españois nos programas operativos de Cooperación Territorial Europea nos que España non sexa a Autoridade de Certificación.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

  • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
  • O desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de *subvencionabilidad dos gastos.
  • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
  • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á xestión e seguimento das actuacións realizadas co FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
  • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER e outros fondos que se lle asignen.
  • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.

Que desenvolverá con plena independencia funcional.

É a Autoridade de Certificación dos programas operativos financiados polo FEDER e doutros programas de natureza similar, cando así fose designada previamente ou unha vez fose avaliado, no caso en que así se estableza na regulamentación europea, o cumprimento dos requisitos necesarios para ese efecto.