Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Direccions

Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid

Teléfono: 91 583 52 23

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos relativas aos programas operativos do FEDER:

 • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan á Autoridade de Xestión ou autoridade asimilable dos programas operativos financiados polo FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen como o Fondo de Solidariedade, ou o Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo, principalmente.
 • A selección das operacións para o financiamento con fondos europeos e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais, dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu cofinanciamento.
 • O desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos.
 • A designación de organismos intermedios dos programas operativos e a definición dos termos dos acordos relativos aos organismos intermedios xestores dos fondos da súa competencia.
 • A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á xestión e seguimento das actuacións realizadas co FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER e outros fondos que se lle asignen.
 • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.

É a Autoridade de Xestión dos programas financiados polo FEDER, salvo os de Cooperación Territorial Europea, cando así fose designada previamente ou unha vez fose avaliado, no caso en que así se estableza na regulamentación europea, o cumprimento dos requisitos necesarios para ese efecto.