Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
 • Inicio
 • > Dirección General de Fondos Europeos

Dirección General de Fondos Europeos

Organigrama. Dirección General de Fondos Europeos Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos Dirección General de Presupuestos Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas Dirección General de Fondos Europeos Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea Subdirección General de Programación y Evaluación Subdirección General de Desarrollo Urbano Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Subdirección General de Cooperación Territorial Europea Subdirección General de Incentivos Regionales Subdirección General de Inspección y Control Subdirección General de Certificación y Pagos

Director Xeral Mercedes Caballero Fernández

    Curriculum Vitae (Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 51 40/42

Funcións

A Dirección Xeral de Fondos Europeos ten ao seu cargo as seguintes funcións:

 • a) A definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea.
 • b) A análise, seguimento e avaliación dos fluxos financeiros coa Unión Europea, incluída a elaboración e cifrado dos programas orzamentarios afectados, a elaboración das propostas de pago á Unión Europea dos recursos propios do orzamento da Unión así como doutros conceptos que legalmente poida esixir a Unión Europea, a ligazón coa Unión Europea para asuntos orzamentarios e a participación nos comités e grupos de traballo vinculados ao orzamento europeo.
 • c) A determinación anual da base de recursos propios procedentes do Imposto sobre o Valor Engadido, a efectos da achega española aos recursos propios da Unión Europea.
 • d) A proposta de pagos, procedentes da Unión Europea, nos casos que lle sexan designados.
 • e) A xestión e o seguimento da achega española ao Fondo Europeo de Desenvolvemento, así como a participación nos comités e grupos de traballo do mesmo.
 • f) A distribución do Fondo de Compensación Interterritorial entre as Comunidades Autónomas e cidades con Estatuto de Autonomía; a programación do devandito Fondo e o seguimento da mesma; a realización de informes e propostas lexislativas relacionadas co devandito Fondo, así como as funcións previstas para o Comité de Investimentos Públicos na Lei Reguladora do Fondo.
 • g) A negociación, elaboración, avaliación e revisión, en coordinación coas distintas Administracións, fondos e outro instrumento da Unión Europea, dos Acordos, Estratexias ou Marcos, que serven para a preparación dos programas operativos cofinanciados cos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos; así como a negociación, elaboración, avaliación e revisión dos programas operativos cofinanciados co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e outros fondos que se lle asignen.
 • h) Garantir a realización das actividades de avaliación previstas nos Regulamentos relacionadas cos distintos fondos xestionados, en coordinación coas Administracións territoriais; fomentar o cumprimento dos principios horizontais de igualdade de xénero, igualdade de oportunidades e non discriminación, accesibilidade e desenvolvemento sustentable, así como velar polo cumprimento do principio de *adicionalidad.
 • i)A realización de análise e estudos económicos no ámbito dos Fondos europeos.
 • j) As que segundo os distintos Regulamentos Comunitarios correspondan ao Estado Membro español no referente ao FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • k) As que, segundo os distintos Regulamentos europeos, correspondan á Autoridade de Xestión ou autoridade *asimilable dos programas operativos financiados polo FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen como o Fondo de Solidariedade, ou o Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo, principalmente.
 • l)A selección das operacións para o financiamento con fondos europeos e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais, dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu cofinanciamento.
 • m) O desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control das axudas do FEDER, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen, así como a elaboración das normas de *subvencionabilidad dos gastos.
 • n) A designación de organismos intermedios dos programas operativos e a definición dos termos dos acordos relativos aos organismos intermedios xestores dos fondos da súa competencia.
 • ñ) A negociación coa Comisión Europea e outras institucións dos asuntos relacionados coa regulación dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • ou) A cooperación e coordinación coas Administracións territoriais, no relativo á xestión e seguimento das actuacións realizadas co FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • p) A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación de fondos europeos e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente e a coordinación e impulso das Redes Temáticas relacionadas co FEDER e outros fondos que se lle asignen.
 • q) Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche dos programas operativos do FEDER, incluído o obxectivo de Cooperación Territorial Europea, o Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen.
 • r) A realización das verificacións e a proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control de cada programa operativo do FEDER, do Fondo de Cohesión e outros fondos que se lle asignen. A coordinación xeral do sistema de control e a formulación das directrices que contribúan ao seu mantemento.
 • s) As relacionadas coa certificación e os pagos, no referente ao FEDER, Fondo de Cohesión, Fondo de Solidariedade, Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo e calquera outro Fondo ou Instrumento que se lle asigne, as que segundo os distintos Regulamentos europeos e para os distintos períodos de Programación correspondan á Autoridade de Certificación dos programas operativos cofinanciados polos devanditos fondos; incluirá principalmente, a elaboración e remisión das declaracións de gastos, solicitudes de pagos, estados e contas de gastos e a tramitación das propostas de pago aos beneficiarios das actuacións cofinanciadas polos mencionados fondos. Igualmente incluirá aqueles abonos de fondos a destinatarios españois nos programas operativos de Cooperación Territorial Europea nos que España non sexa a Autoridade de Certificación..
 • t) A execución estatal da política de incentivos rexionais, actuando como órgano de apoio ao Consello Reitor de Incentivos Rexionais, así como a preparación dos anteproxectos de disposicións que regulen a política de incentivos rexionais e todas as demais funcións que se derivan da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección de desequilibrios económicos interterritoriais, e do Real Decreto 899/2007, de 6 de xullo, que a desenvolve e que non estean asignadas a órganos superiores da Administración Xeral do Estado ou aos órganos competentes das comunidades autónomas, sen prexuízo das competencias que, en materia de asignación de recursos económicos, corresponden á Dirección Xeral de Orzamentos.
 • ou) O exercicio das actuacións de inspección e comprobación que corresponden á Administración Xeral do Estado en relación cos incentivos económicos rexionais, así como a tramitación dos expedientes de incumprimento e sancionadores e a proposta de adopción das resolucións que lles poñan fin, sen prexuízo das que correspondan á Intervención Xeral da Administración do Estado en materia de control de recursos públicos.
 • v) A análise e avaliación do impacto territorial dos incentivos económicos rexionais.
 • w) A coordinación e xestión das convocatorias de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado cofinanciadas polo FEDER.