Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Normativa General

 • Versió consolidada del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
 • Acord Interinstitucional de 2 de desembre de 2013 entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió sobre disciplina pressupostària, cooperació en matèria pressupostària i bona gestió financera (2013/C 373/01).(pdf)
 • Reglament (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consell de 2 de desembre de 2013 pel qual s'estableix el Marc Financer Plurianual per al període 2014-2020.(pdf)
 • Reglament (UE, EURATOM) N º 966/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consell, modificat per Reglament (UE, Euratom) nº 547/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014.(pdf)
 • Reglament Delegat (UE) Nº 1268/2012 de la Comissió de 29 d'octubre de 2012 sobre les normes de desenvolupament del Reglament (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.
 • Decisió del Consell de 26 de maig de 2014 sobre el sistema de recursos propis de la Unió Europea (2014/335/UE, Euratom).
 • Reglament (UE, EURATOM) Nº 608_2014 del Consell de 26 de maig de 2014 pel qual s'estableixen mesures d'execució del sistema de recursos propis de la Unió Europea.
 • Reglament (UE, EURATOM) Nª 609/2014 del Consell de 26 de maig de 2014 sobre els mètodes i el procediment de posada a la disposició dels recursos propis tradicionals i basats en l'IVA i en el RNB i sobre les mesures per fer front a les necessitats de tresoreria.
 • Reglament (UE, EURATOM) 2016/804 del Consell de 17 de maig de 2016 que modifica el Reglament (UE,EURATOM) nº 609/2014 sobre sobre els mètodes i el procediment de posada a la disposició dels recursos propis tradicionals i basats en l'IVA i en el RNB i sobre les mesures per fer front a les necessitats de tresoreria
 • Reglament (UE) 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013 relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea.
 • Reglament 1563/89 Reglament (CEE, EURATOM) N° 1553/89 del Consell de 29 de maig de 1989 relatiu al règim uniforme definitiu de recaptació dels recursos propis procedents de l'impost sobre el valor afegit.
 • Reglament (CE, EURATOM) Nº 1026/1999 del Consell de 10 de maig de 1999 pel qual es determinen els poders i obligacions dels agents acreditats per la Comissió per a l'exercici dels controls dels recursos propis de les Comunitats.
 • Acord d'Associació entre els Estats membres d'Àfrica, del Carib i del Pacífic, d'una banda, i els seus Estats membres, per una altra signat en Cotonú el 23 de juny de 2000.
 • Acord Intern entre els Representants dels Governs dels Estats membres de la Unió Europea, reunits en el si del Consell, relatiu al finançament de l'ajuda de la Unió Europea concedida amb càrrec al Marc Financer Plurianual per al període 2014-2020 de conformitat amb l'Acord d'Associació ACP-UE i a l'assignació d'ajuda financera als països i territoris d'ultramar als quals s'aplica la part quarta del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
 • Reglament (UE) 2015/323 del Consell de 2 de març de 2015 pel qual s'aprova el Reglament Financer aplicable al 11º Fons Europeu de Desenvolupament.
 • Reglament (UE) 2016/888 del Consell de 6 de juny de 2016, pel qual es modifica el Reglament aplicable al 11º Fons Europeu de Desenvolupament, pel que fa al pagament de trams.
 • Reglament (UE) 2015/322 del Consell de 2 de març de 2015 sobre l'aplicació del 11º Fons Europeu de Desenvolupament.