Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Procediments de pagaments

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei anterior, estableixen el procediment de reintegrament de subvencions i les causes que l'originen, entre d'altres. L'òrgan concedent de la subvenció és el competent per exigir del beneficiari o de l'entitat col·laboradora el reintegrament de subvencions mitjançant la resolució del procediment regulat en la Llei esmentada.

El procediment l'inicia la unitat de gestió corresponent, mitjançant comunicació escrita a l'afectat, en període voluntari per reintegrar la quantitat indegudament cobrada, passat el qual, si no s'ha verificat el reintegrament, s'iniciarà d'ofici el procediment de reintegrament pròpiament dit. El procediment es regeix per les disposicions generals sobre procediments administratius i bàsicament consta de tres fases: inici, tramitació i tancament.