Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Informes i estudis

Els estudis i informes en el camp de la política regional són cada cop més nombrosos. En aquesta pàgina s’hi recullen els que reuneixen les característiques de més rellevància i actualitat. Els referits a qüestions més relacionades amb la política regional comunitària finançada amb els fons estructurals europeus gaudeixen d’una atenció preferent, a causa de la seva vinculació amb les competències de la Direcció General d​e Fons Comunitaris del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Expandir lista/Contraer lista Altres informes:​​

Expandir lista/Contraer lista Informes sobre la Cohesió:

Expandir lista/Contraer lista Informes intermedis sobre la cohesió territorial:

Expandir lista/Contraer lista Informes sobre els fons estructurals:

Expandir lista/Contraer listaInformes anuals sobre el Fons de Cohesió:

Expandir lista/Contraer lista Instrument Estructural de Preadhesió (ISPA):

Expandir lista/Contraer lista Fons de Solidaritat de la Unió Europea:

​​