Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Butlletin de conjuntura regional Nº 52. Juny 2009

La Direcció General de Fons Comunitaris, del Ministeri d'Economia i Hisenda, elabora, des de l'any 1991, una publicació trimestral on es presenten indicadors regionals homogenis per a totes les comunitats autònomes i on es du a terme una breu anàlisi de la situació comparada de les diferents economies regionals en cada trimestre. També elabora, amb periodicitat mensual, des de l'any 2003, una síntesi dels indicadors més rellevants. Així mateix, les diferents CA elaboren també els seus propis butlletins de conjuntura amb un tractament més específic de la seva pròpia situació.