Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
  • Inici
  • > Sotsdirecció General de Relacions Pressupostàries amb la Unió Europea

Sotsdirecció General de Relacions Pressupostàries amb la Unió Europea

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Sotsdirectora General Esperanza Samblás Quintana

Adreça

Passeig de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 53 10/11

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

  • La definició de la posició espanyola en les negociacions per a l'aprovació i revisió dels successius Marcs Financers Plurianuals de la Unió Europea.
  • L'anàlisi, seguiment i avaluació dels fluxos financers amb la Unió Europea, inclosa l'elaboració i xifrat dels programes pressupostaris afectats, l'elaboració de les propostes de pagament a la Unió Europea dels recursos propis del pressupost de la Unió així com d'altres conceptes que legalment pugui exigir la Unió Europea, l'enllaç amb la Unió Europea per a assumptes pressupostaris i la participació en els comitès i grups de treball vinculats al pressupost europeu.
  • La proposta de pagaments, procedents de la Unió Europea, en els casos que li siguin designats.
  • La gestió i el seguiment de l'aportació espanyola al Fons Europeu de Desenvolupament, així com la participació en els comitès i grups de treball del mateix.
  • La distribució del Fons de Compensació Interterritorial entre les Comunitats Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia; la programació d'aquest Fons i el seguiment de la mateixa; la realització d'informes i propostes legislatives relacionades amb aquest Fons, així com les funcions previstes per al Comitè d'Inversions Públiques en la Llei Reguladora del Fons.

I les que per raó de les seves competències li corresponguin dels següents paràgrafs:

  • La determinació anual de la base de recursos propis procedents de l'Impost sobre el Valor Afegit, a l'efecte de l'aportació espanyola als recursos propis de la Unió Europea.

 I en els paràgrafs::

  • La realització d'anàlisi i estudis econòmics en l'àmbit dels Fons europeus
  • Les que segons els diferents Reglaments Comunitaris corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.

En matèria de comunicació..