Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
  • Inici
  • > Subdirección General de Inspección y Control

Subdirección General de Inspección y Control

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Sotsdirector General Blas Javier López Carrión

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 49 35

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

  • La realització de les verificacions i la proposta de les mesures correctores precises per assegurar el funcionament correcte del sistema de gestió i control de cada programa operatiu del FEDER, del Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin. La coordinació general del sistema de control i la formulació de les directrius que contribueixin al seu manteniment, inclosos els programes de Cooperació Territorial Europea quan escaigui.
  • L'exercici de les actuacions d'inspecció i comprovació que corresponen a l'Administració General de l'Estat en relació amb els incentius econòmics regionals, així com la tramitació dels expedients d'incompliment i sancionadors i la proposta d'adopció de les resolucions que els posin fi, sense perjudici de les quals corresponguin a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en matèria de control de recursos públics.

I les que per raó de les seves competències li corresponguin dels següents paràgrafs:

  • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
  • El desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de *subvencionabilidad de les despeses.
  • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
  • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER i altres fons que se li assignin.
  • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.