Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
 • Inici
 • > Sotsdirecció General de Cooperació Territorial Europea

Sotsdirecció General de Cooperació Territorial Europea

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Subdirectora General María del Carmen Hernández Martin

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 00 68

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs relatives als programes operatius de Cooperació Territorial Europea, del Fons de Solidaritat, de l'Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu i d'altres fons assignats:

 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Autoritat de Gestió o autoritat assimilable dels programes operatius finançats pel FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin com el Fondo de Solidaritat, o l'Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu, principalment.
 • La selecció de les operacions per al finançament amb fons europeus i la implantació de sistemes tendents a garantir la conformitat amb les normes europees i nacionals, de les despeses presentades a la Comissió Europea per al seu cofinançament.
 • El desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de *subvencionabilidad de les despeses.
 • La designació d'organismes intermedis dels programes operatius i la definició dels termes dels acords relatius als organismes intermedis gestors dels fons de la seva competència.
 • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
 • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la gestió i seguiment de les actuacions realitzades amb el FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
 • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER i altres fons que se li assignin.
 • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.

És l'Autoritat de Gestió dels programes de Cooperació Territorial Europea finançats pel FEDER i d'altres programes de naturalesa similar quan així hagi estat designada prèviament o una vegada hagi estat avaluat, en el cas en què així s'estableixi en la reglamentació europea, el compliment dels requisits necessaris a aquest efecte.

Així mateix, les funcions que figuren en els paràgrafs::

 • La definició de la posició espanyola en les negociacions per a l'aprovació i revisió dels successius Marcs Financers Plurianuals de la Unió Europea. .
 • La distribució del Fons de Compensació Interterritorial entre les Comunitats Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia; la programació d'aquest Fons i el seguiment de la mateixa; la realització d'informes i propostes legislatives relacionades amb aquest Fons, així com les funcions previstes per al Comitè d'Inversions Públiques en la Llei Reguladora del Fons.
 • La negociació, elaboració, avaluació i revisió, en coordinació amb les diferents Administracions, fons i altres instrument de la Unió Europea, dels Acords, Estratègies o Marcos, que serveixen per a la preparació dels programes operatius cofinançats amb els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus; així com la negociació, elaboració, avaluació i revisió dels programes operatius cofinançats amb el Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i altres fons que se li assignin.

Quan siguin de la seva competència en el marc dels programes de Cooperació Territorial Europea.