Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
  • Inici
  • > Sotsdirecció General de Certificació i Pagaments

Sotsdirecció General de Certificació i Pagaments

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Sotsdirector General  Jerónimo Rios Boeta

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telèfon: 91 583 76 94

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

  • Les relacionades amb la certificació i els pagaments, referent al FEDER, Fons de Cohesió, Fons de Solidaritat, Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu i qualsevol altre Fons o Instrument que se li assigni, les que segons els diferents Reglaments europeus i per als diferents períodes de Programació corresponguin a l'Autoritat de Certificació dels programes operatius cofinançats per aquests fons; inclourà principalment, l'elaboració i remissió de les declaracions de despeses, sol·licituds de pagaments, estats i comptes de despeses i la tramitació de les propostes de pagament als beneficiaris de les actuacions cofinançades pels esmentats fons. Igualment inclourà aquells abonaments de fons a destinataris espanyols als programes operatius de Cooperació Territorial Europea en els quals Espanya no sigui l'Autoritat de Certificació.

I les que per raó de les seves competències li corresponguin dels següents paràgrafs:

  • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
  • El desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de *subvencionabilidad de les despeses.
  • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
  • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la gestió i seguiment de les actuacions realitzades amb el FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
  • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER i altres fons que se li assignin.
  • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.

Que desenvoluparà amb plena independència funcional.

És l'Autoritat de Certificació dels programes operatius finançats pel FEDER i d'altres programes de naturalesa similar, quan així hagi estat designada prèviament o una vegada hagi estat avaluat, en el cas en què així s'estableixi en la reglamentació europea, el compliment dels requisits necessaris a aquest efecte.