Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
 • Inici
 • > Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Sotsdirector General Anatolio Alonso Pardo

Adreces

Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid

Teléfono: 91 583 52 23

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs relatives als programes operatius del FEDER:

 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Estat Membre espanyol referent al FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
 • Les que, segons els diferents Reglaments europeus, corresponguin a l'Autoritat de Gestió o autoritat assimilable dels programes operatius finançats pel FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin com el Fondo de Solidaritat, o l'Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu, principalment.
 • La selecció de les operacions per al finançament amb fons europeus i la implantació de sistemes tendents a garantir la conformitat amb les normes europees i nacionals, de les despeses presentades a la Comissió Europea per al seu cofinançament.
 • El desenvolupament legislatiu i la normativa relacionada amb la gestió i control de les ajudes del FEDER, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin, així com l'elaboració de les normes de *subvencionabilidad de les despeses.
 • La designació d'organismes intermedis dels programes operatius i la definició dels termes dels acords relatius als organismes intermedis gestors dels fons de la seva competència.
 • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
 • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la gestió i seguiment de les actuacions realitzades amb el FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.
 • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER i altres fons que se li assignin.
 • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, inclòs l'objectiu de Cooperació Territorial Europea, el Fondo de Cohesió i altres fons que se li assignin.

És l'Autoritat de Gestió dels programes finançats pel FEDER, excepte els de Cooperació Territorial Europea, quan així hagi estat designada prèviament o una vegada hagi estat avaluat, en el cas en què així s'estableixi en la reglamentació europea, el compliment dels requisits necessaris a aquest efecte.